PAIA-Afr

WEIDENHOG LODGE CC
Reg No 1996/004706/23

HANDLEIDING

IN TERME VAN ARTIKEL 51 VAN DIE
BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING 2 VAN 2000

Voorberei deur

Esterhuyse & Nel
Geoktrooieerde Rekenmeesters (SA)

WEIDENHOF LODGE CC
Reg No 1996/004706/23
ARTIKEL 51-HANDLEIDING
BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING

INHOUD

A. Inleiding

B. Besonderhede in terme van artikel 51 van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, Wet

1. Kontakbesonderhede
2. Die artikel 10-gids oor hoe om die Wet te gebruik
3. Rekords beskikbaar in terme van enige ander wetgewing
Toegang tot die rekords wat deur die private liggaam in die vraag
Inligting geredelik beskikbaar is, indien van toepassing
Rekords wat versoek mag word
Die versoek prosedure
5. Ander inligting wat voorgeskryf mag word
6. Beskikbaarheid van die handleiding

A. INLEIDING
Main Business

Arbeidsreg & Dranklisensie Consultants
B. BESONDERHEDE IN TERME VAN DIE ARTIKEL 51- HANDLEIDING

1. Kontakbesonderhede
Hoof van die liggaam: Matthys JACOBUS Hauptfleisch
Posadres: Posbus 7248
STELLENBOSCH
7599
Street Address: 22 WEIDENHOF Street
STELLENBOSCH
7600
Telefoonnommer: 083 233 1342
E-pos adres: thyshaupt@gmail.com
Web tuiste http://www.22weidenhofstreet.wordpress.com
2. Die artikel 10-gids oor hoe om die Wet te gebruik
Die gids sal volgens die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (SAMRK) beskikbaar wees vir inspeksie by die kantore van die SAMRK. Rig asseblief enige navrae aan:
Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie:
PAIA Eenheid
Die Departement Navorsing en Dokumentasie
Posadres: Privaatsak 2700
Houghton
2041
Telefoon: +27 11 484-8300
Faks: +27 11 484-7146
Webwerf: http://www.sahrc.org.za
E-pos: PAIA@sahrc.org.za
3. Rekords beskikbaar in terme van enige ander wetgewing
1. Basiese Voorwaardes van Indiensneming No 75 van 1997
2. Beslote Korporasies, Wet No 69 van 1984
3. Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en-Siektes, Wet No 130 van 1993
4. Wet op Verbruikersbeskerming van 68 van 2008
5. Kopiereg Wet No 98 van 1978
6. Wet op Gelyke Indiensneming No 55 van 1998
7. Skadelike Sakepraktyke Wet No 23 van 1999
8. Inkomstebelastingwet No 95 van 1967
9. Intellektuele Eiendom wette Wysigings Wet No 38 van 1997
10. Wet op Arbeidsverhoudinge, No 66 van 1995
11. Wet op Nasionale Kredietwet 34 van 2005
12. Beroepsgesondheid en Veiligheid Wet No 85 van 1993
13. Skills Development Act ‘No 97 van 1998
14. Werkloosheid premies Wet van 2002 No.4
15. Unemployment Insurance Act No.63 van 2001
16. Belasting op Toegevoegde Waarde Wet No 89 van 199.113.
4. Toegang tot die rekords gehou deur WEIDENHOF Lodge CC
Inligting geredelik beskikbaar
Nie van toepassing
Rekords wat aangevra kan word:
Grondwet
Minute boeke en resolusies
Statutêre registers
Finansies
Jaarlikse finansiële state
Bate-register
Bankbesonderhede
Bankstate
Belastingopgawes
Rekeningkundige rekords
Huurooreenkomste
Fakture
Inkomstebelastingrekords
LBS Records
Dokumente wat uitgereik word aan werknemers vir die doeleindes van inkomstebelasting
Skills Development Levies
WVF
Werksman se Vergoedingsfonds
Personeel dokumente en Records
Dienskontrakte
Diensbillikheidsplan
Medical Aid rekords
Pensioenfonds Records
Dissiplinêre rekords
Salaris rekords
SETA rekords
Dissiplinêre kode
Verlofrekords
Opleidingsrekords
Opleidingshandleidings
Die versoek prosedures:
Vorm van versoeke:
Die versoeker moet die voorgeskrewe vorm gebruik om die versoek om toegang tot ‘n rekord te maak. Dit moet gedoen word aan die hoof van die private liggaam. Hierdie versoek moet gerig word aan die adres, faksnommer of elektroniese posadres van die betrokke liggaam.
Die versoeker moet voldoende besonderhede verskaf op die versoek om die hoof van die private liggaam in staat te stel om die rekord en die versoeker te identifiseer. Die versoeker moet ook aandui watter vorm van toegang verlang word. Die versoeker moet ook aandui of op enige ander wyse is om gebruik te word om die versoeker in kennis te stel en die nodige besonderhede om aldus ingelig te word.
Die versoeker moet die reg identifiseer wat verlang word om uitgeoefen te word of om beskerm te word en ‘n verduideliking van waarom die aangevraagde rekord benodig word vir die uitoefening of beskerming van daardie reg is.
Indien ‘n versoek namens’ n ander persoon gemaak is, moet die versoeker ‘n bewys van die hoedanigheid waarin die versoeker die versoek rig tot die bevrediging van die hoof van die private liggaam.
Fooi:
‘N Versoeker wat toegang tot’ n rekord wat persoonlike inligting oor daardie versoeker bevat, is nie nodig om die versoekgelde te betaal nie. Elke ander versoeker, wat nie ‘n persoonlike versoeker, moet die vereiste versoekgelde betaal:
Die hoof van die private liggaam moet die aanvraer (anders as ‘n persoonlike versoeker) skriftelik in kennis stel dat die versoeker die voorgeskrewe gelde (indien enige) te betaal voordat die versoek verder verwerk.
Die fooi wat die versoeker ‘n privaatliggaam moet betaal, is R50. Die versoeker kan ‘n aansoek by die hof teen die tender of betaling van die aansoekfooi.
Na afloop van die hoof van die private liggaam het ‘n besluit oor die versoek, moet die versoeker in kennis gestel word in die verlangde vorm.
Indien die versoek toegestaan word, moet ‘n verdere toegangsfooi betaal moet word vir die soektog, reproduksie, voorbereiding en vir enige tyd wat die voorgeskrewe ure oorskry die rekord vir openbaarmaking te soek en voor te berei.
5. Ander inligting wat voorgeskryf mag word
Die Minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling het nie enige regulasies in hierdie verband.
6 Beskikbaarheid van die handleiding.
Die handleiding is ook beskikbaar vir inspeksie gedurende gewone kantoorure by die kantore van WEIDENHOF Lodge gratis . Afskrifte is beskikbaar by die SAMRK.
____________________________________
Behoorlik gemagtig deur die Hoof van Organisasie
Laaste opgedateer op: 31 Desember 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: